Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Huỳnh Hải Yến 12.600.000 Học bổng 14/01/2022
2 Bành Trần Trúc Quỳnh 9.600.000 Học bổng 13/01/2022
3 Bành Trần Trúc Quỳnh 9.600.000 Học bổng 11/01/2022
4 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2022
5 Trần Nguyễn Tường Minh 300.000 Sách Suối Thơm 09/01/2022
6 Lương Cơ Phú 100.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2022
7 Võ Trần Bảo Vy 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2022
8 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 07/01/2022
9 Hoàng Thế Doanh (Ant) 5.000.000 Học bổng 07/01/2022
10 Chế Thị Anh Tuyền 9.600.000 Học bổng 07/01/2022
11 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2022
12 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 05/01/2022
13 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2022
14 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2022
Xem thêm